Det har talats mycket om den hållbara utvecklingen i såväl miljö som i skolan eller på företag, men vad innebär en hållbar utveckling?

Hållbar utveckling – förklaring

Begreppet “den hållbara utvecklingen” kom till 1987 genom något som kallas för Brundtland rapporten. Det innebär att vi människor som lever på planeten idag ska värna om den och göra den “beboelig” för kommande generationer. Med beboelig i detta sammanhang menas att vi bör leva och utvecklas utifrån de resurser vi har, på ett sätt som inte äventyrar planetens framtid och de kommande generationernas liv. Man knyter ihop de sociala och ekonomiska aspekterna till ekosystemet och det ena får inte äventyra det andra, även om man trots allt måste offra vissa delar av alla punkterna. Det är hållbar utveckling i världen.

Den hållbara utvecklingen på förskolan

Samma principer gäller förskolans elever, eftersom den hållbara utvecklingen inte bara gäller ekologi. Man måste ta hänsyn till barnens förutsättningar och låta dem utvecklas i sin egen takt, samtidigt som man tar hänsyn till miljön och de ekonomiska delarna när man startar en förskoleverksamhet. Detta innebär att det måste finnas en god dialog mellan föräldrar och verksamhetsansvarig personal och man gör därigenom upp en långsiktig plan som gynnar alla bitar, sociala och kulturella såväl som ekonomiska.

Man vill dessutom inreda och bygga en förskola så att barnen får en så bra start i livet som möjligt, med goda lekmöjligheter, läran om natur samt en god förberedelse inför skolan. Även på förskolan ingår dock det ekologiska tänkandet som ger barnen möjlighet att förstå vikten av naturen och allt den har att erbjuda samtidigt som de lär sig respektera den. Det kan handla om allt från förskolans egen odling där barnen får hjälpa till att så och kratta, till blåbärsplockning till pajer som ger en skojig bakstund på förskolan. Det handlar om att ta vara på naturens resurser, samtidigt som man lär sig något.

Att låta barnen få stå i centrum och göra den hållbara utvecklingen till något intressant och roligt, gör att barnet får en helhetssyn och senare kan ta del av de grundpelare som den hållbara utvecklingen ger.